اهداف

شرکت درمان داروی طب مادر

هدف ما از تلاش پیگیر و بی وقفه گروهیمان، اثربخشی به روند روبه رشد بهبود شیوه زندگی دست اندرکاران و علاقمندان به کسب و کار استحصال اسانس ، گلاب و عرقیات در بازارهای داخلی و خارجی است، مابه یاری ارائه فن آوری افزایشی توسعه یافته استحصال اسانس ، عرقیات و گلاب به آنها به اهدافمان دست خواهیم یافت.


ماموریت

شرکت درمان داروی طب مادر

ما به یاری پشوانه های علمی ، فنی ، تعاملات فرهنگی بشر دوستانه ، تجارب مطلوب حرفه ی و کارگروهی مطلوب درازمدت که دست یابی به ذهنیتی خلاق وکارآفرینانه ی را برایمان رقم زده است ، مصمم هستیم به یاری علاقمندان به کارآفرینی شتافته و با ایجاد نوآوریهای افزایشی به کسب و کار آنهارونق مطلوب ببخشیم .