خط تولید اسانس ، عرقیات و گلاب با بازده مطلوب Production line of essential oils, , water essence ,rose water, and fortified function Drinks

محاسبات ،طراحی ، تامین ، نصب و راه اندازی واحدهای توسعه یافته تولید اسانس ، عرقیات و گلاب با بازده مطلوبComputing, designing, supplying, installing and commissioning expanded essential oil, distillery and rose production units, high quality beverages,

هدف ما از تلاش پیگیر و بی وقفه گروهیمان، اثربخشی به روند روبه رشد بهبود شیوه زندگی دست اندرکاران و علاقمندان به کسب و کار تولید اسانس های روغنی و مطلق ، گلاب و عرقیات در بازارهای داخلی و خارجی است، مابه یاری ارائه فن آوری افزایشی توسعه یافته تولید اسانس ، عرقیات و گلاب به مشتریان به اهدافمان دست خواهیم یافت. The goal of our team is to impact the growing trend of improving the lifestyle, regarding the ones interested and involved in the business of producing absolute and essential oils, rosewater, and water essences in domestic and international market. We will achieve our goals by presenting the developed additive manufacturing technology of producing essential oils, rosewater and water essences to our customers.


خط تولید اسانس های روغنی و مطلق ، عرقیات و گلاب Production line of essential oils and rose water with optimum yield

محاسبات ،طراحی ، تامین ، نصب و راه اندازی واحدهای توسعه یافته تولید اسانس ، عرقیات و گلاب با بازده مطلوبComputing, designing, supplying, installing and commissioning expanded essential oil, distillery and rose production units, high quality beverages,

ما به یاری پشوانه های علمی ، فنی ، تجارب مطلوب حرفه ی و کارگروهی مطلوب درازمدت مصمم هستیم به یاری علاقمندان به تولید اسانس های روغنی و مطلق ، عرقیات و گلاب شتافته و با ایجاد فن آوری توسعه یافته به کسب و کار آنهارونق مطلوب ببخشیم . Considering our scientific, technical, and desirable professional experience as well as effective long-term team working, we are determined to produce absolute and essential oils, rosewater, and water essences with the help of the investors in the field. We are also determined to prosper their business by creating the developed technology. .