اهداف

 

تلاش پیگیر و بی وقفه ما مسلما اثربخشی مشهود خواهد داشت در روند افزایش بهبود فرایند زندگی دست اندرکاران و علاقمندان به کسب و کاراستخراج اسانس ، گلاب و عرقیات در بازارهای داخلی و خارجی ، ما مطمئن هستیم به یاری ارائه فن آوری افزایشی توسعه یافته استخرج اسانس ، عرقیات و گلاب به مشتریان موجبات پیشرفت اقتصادی آنها را فراهم خواهیم نمود. بخوبی آگاه هستیم ،که با توانمندکردن ،مشتریان به فن آوری های نوآورانه استخراج آنها خواهند توانست در کسب بازارهای جدید و حفظ وگسترش بازارهای قبلی خود به توفیق برسند.
ماموریت ما بر پایه مسئولیتهایمان درزمینه فعالیت‌های شرکت در چهارچوب هنجارهای اجتماعی و اخلاقی است. ما مشوق مشارکت در امور اجتماعی هستیم ، سیاست‌ حرفه ی ما در ایجاد روابط بلندمدت ، وفاداری و منافع دوجانبه با مشتریان است.

https://www.darmandarou.com/1398/05/%d9%88%d8%a7%d8%ad%d8%af-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%ba%d9%86%db%8c/