خدمات

خدمات ما

واحد استخراج اسانس های ضروری در ظرفیت های ۴۰۰ الی ۳۰۰۰ لیتری.

واحدسیار استخراج اسانس های ضروری در ظرفیت های ۴۰۰ الی ۱۰۰۰ لیتری.

واحد  استخراج اسانس های مطلق در ظرفیت های ۵۰۰ الی ۳۰۰۰ لیتری.

دستورالعمل های ساخت نوشابه های طبیعی غنی سازی شده .(FF)

ارائه خدمات علمی تکمیل فرم های تخصصی داروهای گیاهی (Herbal master formula)