مزیت های خط تولید توسعه یافته استخراج اسانس

  • درخط تولید استخراج اسانس چندین پارامترهای تاثیرگذار اساسی وجودارد ، پارامترهای تاثیرگذارنده بر شرایط بهینه خط تولید استخراج عبارتند: از فشار بخارآب ، سرعت جرم توده بخار ، مقدار جرم توده بخارو دمای بخار آب ، که درطول خط تولید استخراج  اسانس به دقت محاسبه شده اند .
  • درخط تولید توسعه یافته استخراج اسانس ، تلاش شده است فراینداستخراج اسانس از هر یک از اندام های گونه های گیاهان معطر،با رفتار ترمودینامیکی مواد ماژور موجود در ترکیبات اسانس هماهنگی کاملی داشته باشد. این هماهنگی سبب خواهد شد . کاهش مصرف سوخت در خط تولیداستخرج اسانس تضمین شود،  زمان فرایندخط تولید استخراج اسانس کاهش یابد ، افزایش بازده خط تولید استخرج اسانس امکان پذیرشود.
  • درخط تولید توسعه یافته استخراج اسانس ،  باایجاد کردن حالت تورم درسلولهای اندام های گونه های گیاهان معطر ، قبل از شروع فرایند استخراج ، عمل تورژسانس صورت گیرد . در این حالت  سرعت استخراج اسانس افزایش خواهد یافت . طول زمان استخراج اسانس کاهش می یابد . مقدار استخراج اسانس درصد ترکیبات ماژور موجود در اسانس نیز افزایش خواهد یافت .
  • درخط تولید توسعه یافته استخراج اسانس ، استفاده بهینه از گرید و وزن مواد اولیه در ساخت شده است
  • خط تولید توسعه یافته استخراج اسانس  دارای شارژ و دشارژ آسان است
  • درخط تولید توسعه یافته استخراج اسانس  اتوماسیون سیستم همراه با توان حفظ و استخراج اطلاعات فرایند در هر بچ وجود دارد
خط استخراج بهینه اسانس استخراج اسانس از اندام های مختلف گونه های گیاهان معطر به روش آب و بخارآب درجهان از قدمت طولانی برخورداراست. توسعه فناوری استخراج اسانس به روش آب و بخارآب نیزدرجهان بطورپیوسته تاکنون صورت گرفته است.ما با شناخت و بکارگیری بهینه کلیه عوامل موثردرطول فرایند تولیداسانس توانسته ایم به سطحی از توسعه فناوری استخراج اسانس به روش آب و بخارآب دست یابیم که : طول زمان فرایند را کاهش دهد ، مقدارتولید اسانس و عرق را افزایش دهد، کیفیت اسانس وعرق را افزایش دهد،بارگیری ماده اولیه و تخلیه تفاله راساده و سریع نماید ، خط تولید اسانس و عرق را مکانیزه نماید عوامل موثردرطول فرایند تولیداسانس: دما، شدت جریان و توده بخار در طول مدت فرایند استخراج اسانس ، چگالی بالک ،دانه بندی ، درصد اسانس در اندام گیاهی و خواص ترمودینامیک ترکیبات عمده موجوددر اسانس ازعومل موثر درطول فرایند استخراج اسانس برای هرگونه از گیاهان معطرمحسوب شده و بطور بهینه محاسبه شدند. بهینه سازی مشخصات فنی دستگاه ها: با استفاده از محدوده های بهینه عوامل موثردرطول فرایند تولیداسانس عملا محاسبات وطراحی فنی دستگاه های مخزن استخراج به همراه تجهیزات و اتصالات، نوع کندانسور خنک کننده آبی به همراه تجهیزات و اتصالات ، فلورانتین به همراه تجهیزات و اتصالات و بویلربه همراه تجهیزات و اتصالات بهینه شدند. بهینه سازی مشخصات فنی تاسیسات: جانمای دستگاه ها ، لوله کشی ها ، برق رسانی ها واتوماسیون خط تولید نیز متناسب بانیاز دستگاه های بهینه شدند. نتیجه بهینه سازی: افزایش راندمان استخراج ، کاهش زمان استخراج ، کاهش هزینه های تولید ، افزایش کمیت و کیفیت تولید، کاهش فضای سالن تولید ، افزایش امنیت وسادگی در اپراتوری

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *