نوشیدنیهای غنی سازی شده فوریFF

نوشیدنیهای غنی سازی شده پودری فوریFF: به دلیل گستردگی اطلاع رسانی عمومی در عرصه سلامت مواد غذ ایی و به ویژه نوشیدنیهای سرد درحال حاضر غنی سازی نوشیدنیهاFF برپایه مواد گیاهی در جهان رو به گسترش است . بهینه سازی ارزش غذایی برای افزایش سطح سلامت فرآورده های غذایی منجر به تولید انواع پودرهای نوشیدنی میوه ای شده است . …

اطلاع رسانی

شرکت درمان داروی طب مادر از اطلاع رسانی موثق به علاقمندان و کارآفرینان در مورد ابعاد کسب وکار تولید اسانس وعرقیات تا آنجا که بطور انحصاری درمالکیت شرکت نباشد دریغ نخواهد کرد . اسانس های استخراج شده از خط تولید شرکت درمان داروی طب مادربه شرط ارگانیک بودن گونه های گیاهان مورد استفاده با عقد قرارداد قابلیت صادرات به وسیله …