فروشگاه

ما به سفارش شمااز اندامهای مختلف گیاهان معطر اسانس استخراج می کنیم . روشهای استخراج ما با آب ، بخار آب و آب وبخار خواهدبود . مواد اولیه می تواند از شما باشد ویا براساس سفارش شما تهیه مواد اولیه نیز با ما باشد . همراه هر بالک از اسانس GC-Mass  آن نیز از هر یک از مراکز علمی و پژوهشی که مورد تائید شماست . پیوست خواهد شد . جنس ظروف حاوی اسانس نیز برحسب سفارش شما تعیین خواهد شد . تماس با ما سرآغازی خواهدبود برای کسب منافع دوجانبه  پایدار.

 

تک نگاره گیاهان دارویی

تک نگاره گیاهان دارویی

تک نگاره گیاهان دارویی

تک نگاره گیاهان دارویی

هیچ محصولی یافت نشد.