نوشیدنیهای غنی سازی شده فوریFF

نمونه اولیه نوشیدنیهای فراسودمندFF

نوشیدنیهای غنی سازی شده پودری فوریFF: به دلیل گستردگی اطلاع رسانی عمومی در عرصه سلامت مواد غذ ایی و به ویژه نوشیدنیهای سرد درحال حاضر غنی سازی نوشیدنیهاFF برپایه مواد گیاهی در جهان رو به گسترش است . بهینه سازی ارزش غذایی برای افزایش سطح سلامت فرآورده های غذایی منجر به تولید انواع پودرهای نوشیدنی میوه ای شده است . …